Regulamin New4You Studio Treningów

1. Warunkiem uczestnictwa w treningach indywidualnych i grupowych w New4You Studio Treningów (zwanym dalej N4Y) jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie i akceptowanie regulaminu odpowiadają ich prawni opiekunowie.
2. W zajęciach oferowanych przez N4Y mogą brać udział osoby, które nie mają przeciwwskazań lekarskich do ćwiczeń. N4Y nie odpowiada za powstałe podczas zajęć kontuzje.
3. Na każde zajęcia należy dokonywać wcześniejszego zapisu poprzez stronę internetową http://www.new4you.com.pl/ w zakładce grafik.
4. W zajęciach uczestniczyć można jedynie po opłaceniu jednorazowego wejścia lub po wykupieniu karnetu/pakietu treningowego na zajęcia. Całą kwotę należy uiścić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
5. Wysokość opłat za wejścia jednorazowe, karnety lub pakiety treningów personalnych, reguluje aktualny cennik dostępny w studiu.
6. Wejście jednorazowe ważne jest tylko w dniu zajęć. Karnet miesięczny (na 4, 8 wejść) jest ważny miesiąc. Nie ma możliwości przedłużenia terminu ważności karnetu. 
7. W przypadku dokonania zapisu na wybrane zajęcia i nie pojawieniu się na nich lub anulowaniu na stronie internetowej N4Y, zakupione wejście jednorazowe lub wejście z karnetu przepada bez możliwości odrobienia.
8. Gdy na zajęciach jest komplet uczestników, Klient może dokonać zapisu na listę rezerwową. 
9. Odwołanie obecności na zajęciach można dokonać najpóźniej na 6h przed rozpoczęciem zajęć. Natomiast odwołanie treningu personalnego można dokonać 24h przed treningiem (informacja telefoniczna do swojego trenera).
10. Pakiet 20 Treningów Personalnych ważny 3 miesiące.

Pakiet 10 TP ważny 11 tygodni,
Pakiet 5 TP ważny 6 tygodni. Termin ważności liczony od daty rozpoczęcia treningów. Godziny Treningów Personalnych ustalane są indywidualnie z trenerem. Przez ten czas w zależności od pakietu Treningów Personalnych klient ma prawo skorzystać z opłaconych treningów jeżeli z jakiegoś powodu zapłaci i nie pojawi się na treningu pieniądze po określonym czasie przepadają.
11. Na sali podczas zajęć przebywać mogą tylko i wyłącznie osoby, które znajdują się na liście uczestników zajęć i mają uregulowane wszelkie płatności. Osoby, które nie mają opłaconego karnetu lub wejścia jednorazowego nie mają prawa przebywać na sali.
12. N4Y zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach, zgodnie z aktualnym grafikiem, nie mniej jednak zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym zobowiązuje się niezwłocznie poinformować telefonicznie lub przez fanpage N4Y, wiadomością sms/Messenger osoby zapisane na dane zajęcia.
13. Odwołane przez N4Y zajęcia nie przepadają, a ich odrobienie możliwe jest w najbliższym możliwym terminie.
14. Uczestnik zajęć/Treningów Personalnych zobowiązany jest do zmiany obuwia i stroju na sportowy przed wejściem na sale treningowe. Instruktor ma prawo nie wpuszczenia na salę osób w obuwiu brudzącym lub niszczącym parkiet.
15. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do posiadania ręcznika.
16. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach, pierwszeństwo uczestnictwa przysługuje osobom które zapisały się wcześniej. Osoba posiadająca karnet na dane zajęcia ma zagwarantowane prawo uczestnictwa pod warunkiem nie spóźnienia się.
17. N4Y nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany karnet. Zakup karnetu powinien być przemyślany.
18. Uczestnicy zajęć/Treningów Personalnych mogą korzystać z szafek w szatni. Po zajęciach kluczyki do szafek należy zostawić w drzwiczkach szafek.
19. Za rzeczy pozostawione przez uczestników w szatni lub na sali N4Y nie odpowiadamy. W przypadku stwierdzenia kradzieży mienia, N4Y zobowiązany jest zgłosić ten fakt na policję. Uczestnik zajęć powinien niezwłocznie po stwierdzeniu braku mienia poinformować pracownika.
20. Na salach treningowych panuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz zakaz filmowania czy też fotografowania zajęć, chyba, że właściciel/trener wyda na to zgodę.
21. Na terenie studia obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, a także środków odurzających.
22. Wszelkie fakty stwierdzenia niszczenia mienia N4Y lub wandalizmu należy natychmiast zgłosić pracownikowi N4Y. Sprawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej oraz karnej. W przypadku osób niepełnoletnich – rodzic lub prawny opiekun.
23. W przypadku stwierdzenia zakłócania przebiegu zajęć przez Uczestnika, instruktor lub właściciel ma prawo do wykluczenia go z treningu.
24. N4Y zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
25. Wszelkie sprawy nie objęte regulaminem będą regulowane przez właściciela studia.
26. Nie zapoznanie się z regulaminem studia N4Y dostępnym na stronie internetowej oraz na miejscu w studiu, nie zwalnia uczestnika z jego postanowień i stosowania się do nich.